Innkalling 2021 ekstraordinært

Til medlemmene i Fredrikstad Turnforening

17.08.21 Fredrikstad

Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Turnforening 2021

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Turnforening. 

Ekstraordinært årsmøtet avholdes 31.08 2021 kl 1900. Ekstraordinært årsmøtet avholdes på festsalen i Turnhallen. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger vedlagt og på våre hjemmesider. Ekstraordinært årsmøtet er fremmet av styret i klubben. 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Fredrikstad Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret ekstraordinært årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fredrikstad Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Inger-Lise Olsen kontaktes på e-post styrelder@fredrikstadturn.no


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Fredrikstad Turnforening

Sak 1

Fredrikstad Turnforening sin DL avsluttet sitt samarbeid våren 2021. I forbindelse med hennes avslutning er det en del arbeid i klubben som må ivaretas av styret. 

Styret ser at det ikke er mulighet til å ansette en ny administrativ/sportslig faglig person umiddelbart. Styret ser det som mest hensiktsmessig og gunstig for klubben at det i en overgangsperiode, frem til ny ansettelse, at styret ivaretar oppgavene som DL har utført. 

Det er omfattende administrative oppgaver i forbindelse med drift av klubben. Klubben skal ivareta medlemssystem, søknader, rapportering, administrere face book, e-post, bank og lønn. 

Det må lages oppsett for partier, holdes møter med instruktører, foresatte og andre kommunale funksjoner, råd og organisasjoner som foreningen samarbeider med for å fremme aktivitet for barn, ungdom, voksne og eldre. 

I den daglige aktiviteten skal instruktørene veiledes og kurses for at kvalitet og kunnskap skal ivaretas. Fredrikstad Turnforening er en breddeidrettsklubb og har sin hovedaktivitet innenfor oppvisning. Oppvisninger og andre arrangement i regi av kommune, fylket, idrettsråd, idrettskrets, idrettsforbund nasjonalt og internasjonalt skal planlegges gjennomføres og evalueres. Både gymnaster og foresatte skal ivaretas slik at alle opplever et trygt og godt møte med idretten. 

Fredrikstad turnforening eier sin egen Turnhall og vi er utrolig stolte av den hallen vi har som er et historisk bygg både i idrettssammenheng, men også kulturhistorisk i Fredrikstad. Å drifte og ivareta et bygg som er 140 år gammelt krever gode rutiner ift. sikkerhet, brann og vedlikehold.

Det er mange oppgaver som skal ivaretas og gjennomføres på en profesjonell og god måte for foreningens beste. 

Styret i Fredrikstad Turnforening vedtok på styremøte 10.08.21 at det skulle innkalles til ekstraordinært årsmøte 31.08.21

Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på våre hjemmesider og til alle medlemmer 17.08.21

Forslag til vedtak: 

Styret i Fredrikstad Turnforening foreslår at styret får et ramme på 25 000 pr.mnd. + arbeidsgiveravgift til å disponere til styrehonorar. Styret i turnforeningen står fritt til å disponere midlene slik at de tilfaller de personene som utøver driften av klubben. Vedtaket er gjeldene frem til neste årsmøte 2022.